مرا ز یاد تو برد و ترا ز خاطر من ستم زمانه ازین بیشتر چه خواهد کرد؟

مرا ز یاد تو برد و ترا ز خاطر من

توسط

مرا ز یاد تو برد و ترا ز خاطر من
ستم زمانه ازین بیشتر چه خواهد کرد؟

صائب تبریزی

یک روز با خودت فکر میکنی که یک نفر یا یک اتفاق را هیچ وقت نمیتوانی فراموش کنی. روز و شب در فکرش می مانی. گمان می کنی این بدترین ظلمی است که زمانه می تواند در حقت کند. آرزویت می شود فراموش کردن آن اتفاق و آن یک نفر…
اما یک روز به خودت می آیی و می بینی، بی آنکه بفهمی، آن یک نفر یا آن یک اتفاق را از یاد بردی. از یادش رفتی.
فراموش شدن و فراموش کردن، ظلم بدتری است که زمانه با ما میکند. انگار دنیا به ما میخندد.

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.